Voorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2011

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Cirque du Soleil®-website. We verzoeken u vriendelijk even de tijd te nemen om de Voorwaarden van onze website en onze Privacyverklaring te lezen. De volgende Voorwaarden vormen een rechtsgeldig document waarin uw rechten en plichten als gebruiker staan beschreven.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan deze Voorwaarden.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of andere beleidslijnen van Cirque du Soleil dient u deze website dus niet te gebruiken.

Internet ontwikkelt zich steeds verder en dat geldt ook voor Cirque du Soleil. Dit betekent dat er van tijd tot tijd wijzigingen zullen worden aangebracht op onze website, met inbegrip van deze Voorwaarden. Eventuele wijzigingen in onze Voorwaarden zullen op deze pagina worden opgenomen en uw gebruik van de website na het aanbrengen van wijzigingen houdt in dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

Contactgegevens
De website www.cirquedusoleil.com is eigendom van en wordt beheerd door:
Cirque du Soleil
8400 2nd Avenue
Montréal, Québec
H1Z 4M6
CANADA

Content
Op deze website is informatie opgenomen, met inbegrip van, zonder beperking, rapporten, gegevens, toepassingen, speciale aanbiedingen, persberichten, foto's, grafische afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, ontwerpen, software, audio- en videomateriaal, handelsmerken, copyrights, andere intellectuele eigendomsrechten en vermogensrechten en ander materiaal (tezamen te noemen "Content") die toebehoort aan Cirque du Soleil, aan Cirque du Soleil gelieerde ondernemingen of aan derde partijen die zich van tijd tot tijd liëren aan Cirque du Soleil ten behoeve van de presentatie van de voorstellingen of andere activiteiten.
Met name de volgende handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Cirque du Soleil: Apple Corps Limited voor The Beatles (tekst en ontwerp), The Cirque Apple Creation Partnership for Love (tekst en ontwerp), Angel Productions Worldwide Inc. voor Criss Angel Believe (tekst en ontwerp), Fondation One Drop voor One Drop (tekst en ontwerp), Elvis Presley Enterprises voor VIVA Elvis (tekst en ontwerp), Triumph International Inc. voor Michael Jackson (tekst), Cirque Jackson IP voor Michael Jackson the Immortal World Tour (tekst en ontwerp).

U erkent dat de Content het exclusieve eigendom is van de respectieve eigenaar.  Het is derhalve verboden deze content te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te wissen, te vermeerderen, te publiceren, over te brengen, te gebruiken voor het maken van afgeleide werken, eraan ontleende producten te maken of te verkopen, te etaleren of aan te plakken of op enige andere wijze te exploiteren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van elke respectieve eigenaar.

Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord u dat alle Content is beschermd door auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendoms- en vermogensrechten die van kracht zijn in Canada, de Verenigde Staten, Europa en elders, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technieken die op dit moment bestaan of die in de toekomst worden ontwikkeld of gemaakt.  Er wordt geen recht, titel of belang op of in enig deel van de Content op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo's en andere merken van Cirque du Soleil, aan u overgedragen als gevolg van uw gebruik van deze website en Cirque du Soleil behoudt alle titels en intellectuele eigendomsrechten op en in dergelijke Content.

De website van Cirque du Soleil is voorzien van hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de content van dergelijke websites. Een hyperlink van onze website naar een andere website betekent of impliceert niet dat we de content van een website die niet toebehoort aan Cirque du Soleil goedkeuren of aanbevelen.

Uw verplichtingen als gebruiker
Om deze website te gebruiken, dient u de wettelijk meerderjarige leeftijd te hebben bereikt, conform de wettelijke voorschriften van de plaats waar u de website bezoekt.
Het is u toegestaan de informatie over Cirque du Soleil die Cirque du Soleil speciaal ter beschikking heeft gesteld om te downloaden of kopiëren vanaf deze website, te gebruiken, mits u:

 • Deze informatie niet wijzigt en geen aanduidingen omtrent auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten verwijdert; 
 • Dergelijke informatie uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en deze informatie niet publiceert op internet, een andere website of een op een netwerk aangesloten computer of verspreidt via welke media dan ook; en
 • Geen verklaringen aflegt of garanties verstrekt met betrekking tot dergelijke informatie. 

Wanneer u zich aanmeldt bij een van de diensten op de website, dient u:

 • Juiste, correcte, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken. 
 • Uw aanmeldingsgegevens regelmatig bij te werken, zodat deze steeds juist, correct, bijgewerkt en volledig zijn.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord geen berichten te plaatsen, publiceren, overbrengen of communiceren die betrekking zouden kunnen hebben op een misdrijf of die schadelijk zouden kunnen zijn voor Cirque du Soleil.

Onwettig of ongeoorloofd gebruik van onze website houdt een schending van onze Voorwaarden in.  Het is u niet toegestaan onze website te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op deze Voorwaarden, de wet- en regelgeving van Canada of het land van waaruit u de website bezoekt. Onder onwettig of ongeoorloofd gebruik van deze website wordt verstaan, maar niet beperkt tot: (i) het gebruik van de website op een wijze die de illegale verkoop van plaatsbewijzen mogelijk maakt of het mogelijk maakt onze content te kopiëren, te wijzigen, te wissen, te vermeerderen, te publiceren, over te brengen of te gebruiken voor het maken van afgeleide werken of voor de verkoop van eraan ontleende artikelen of onze content op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk te exploiteren; of (ii) het gebruik van een automatisch apparaat, een programma, een algoritme of methode of een vergelijkbaar of soortgelijk handmatig proces om illegaal toegang te krijgen tot enig deel van deze website of een met de website verbonden netwerk of delen daarvan te verwerven, te kopiëren of te bewaken of om de navigatiestructuur of presentatie van de website of enig deel van de content te reproduceren of te omzeilen.

Recenties en opmerkingen
De sectie Recenties en opmerkingen ("Openbaar forum"), die voor iedereen toegankelijk is en niet onder toezicht staat van een moderator, is volledig gewijd aan activiteiten van Cirque du Soleil. Door gebruik te maken van het Openbaar forum gaat u ermee akkoord alleen gepaste, beknopte, beleefde berichten te zullen verzenden die overeenstemmen met het onderwerp van het openbare forum, en in op het Openbaar forum geplaatste berichten geen obscene, godslasterlijke of bedreigende taal te gebruiken.
U gaat ermee akkoord geen content in te dienen die inbreuk maakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden, noch content die grof, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, ontuchtig, intimiderend, bedreigend, onwettig (krachtens de wetgeving van Canada, de Verenigde Staten of andere landen) of anderszins aanstootgevend is. Het is eveneens verboden uitvoerbare bestanden of computercodes of programma's te sturen naar of via het forum of de website.

Alle content die u indient, dient uitsluitend voor niet-commercieel gebruik.  Alle content die u indient, wordt via internet verstuurd en u begrijpt en erkent dat u geen verwachtingen hebt wat betreft de geheimhouding van de content die u indient.

Alle opmerkingen, feedback, notities, berichten, ideeën, suggesties of andere mededelingen (tezamen te noemen "Opmerkingen") gestuurd naar Cirque du Soleil zijn en blijven het exclusieve eigendom van Cirque du Soleil. Het sturen van dergelijke Opmerkingen vormt een overdracht aan Cirque du Soleil van alle wereldwijde rechten of aanspraken op of belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op de Opmerkingen. Cirque du Soleil is gerechtigd al het materiaal dat u stuurt te gebruiken, te reproduceren, te openbaren, te publiceren en te distribueren voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonder u daarvoor enige compensatie verschuldigd te zijn. Om deze reden verzoeken we u ons geen Opmerkingen te sturen die u niet aan ons wilt overdragen, met inbegrip van vertrouwelijke informatie of oorspronkelijk creatief materiaal, zoals verhalen, productideeën, computercodes of origineel illustratiemateriaal.

U bent geheel aansprakelijk voor de inhoud van berichten die u op het forum plaatst en Cirque du Soleil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige content die u stuurt.  Cirque du Soleil kan, maar is niet wettelijk verplicht om dit te doen, inhoud van een bericht dat naar onze mening inbreuk maakt op deze richtlijnen of anderszins schadelijk is voor ons, onze bezoekers van deze website of andere derden geheel of gedeeltelijk te beperken of te verwijderen. Cirque du Soleil behoudt zich het recht voor de content die u verstrekt negentig (90) dagen na de totstandbrenging daarvan te verwijderen.

AFWIJZINGEN VAN GARANTIES

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT:

A) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE") VERSTREKT. VOOR ZOVER MOGELIJK VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN WIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN BEPAALD GEBRUIK EN GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
B) ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE CIRQUE DU SOLEIL GEEN BEVESTIGING OF GARANTIE GEEFT, NOCH BEWEERT DAT: (I) DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE JUIST, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, BRUIKBAAR, TIJDIG OF BIJGEWERKT IS; (II) DE WEBSITE VOLDOET AAN UW EISEN; (III) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN; (IV) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE JUIST OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (V) DE KWALITEIT VAN DOOR U VIA DE WEBSITE VERKREGEN DIENSTEN OF INFORMATIE OF DERGELIJKE DIENSTEN OF INFORMATIE ZELF AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; (VI) DE SERVERS DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (VII) EVENTUELE FOUTEN IN DE WEBSITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
C) GEDOWNLOAD MATERIAAL OF OP ANDERE WIJZE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN MATERIAAL WORDT GEDOWNLOAD OF VERKREGEN NAAR UW EIGEN INZICHT EN VOOR UW EIGEN RISICO EN DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. U (EN NIET CIRQUE DU SOLEIL OF EEN OF MEER VAN AAN CIRQUE DU SOLEIL GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EEN OF MEER VAN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS OF DERDE PARTIJEN WAARMEE CIRQUE DU SOLEIL ZICH VAN TIJD TOT TIJD ASSOCIEERT) DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES.
D) ZONDER BEPERKING VAN HET BOVENSTAANDE, GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CIRQUE DU SOLEIL OF VIA OF VAN DE WEBSITE OF DE SERVICE ENIGE GARANTIE SCHEPT DIE NIET UITDRUKKELIJK IS GENOEMD IN DEZE VOORWAARDEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL IS CIRQUE DU SOLEIL OF HAAR WERKNEMERS, DIRECTEUREN, BESTUURDERS, BEHEERDERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DERDE PARTIJEN WAARMEE CIRQUE DU SOLEIL ZICH VAN TIJD TOT TIJD ASSOCIEERT, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF VOOR DE KOSTEN VAN HET BETREKKEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF VOORTVLOEIEND UIT VIA DE WEBSITE VERKREGEN DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES OF VOORTVLOEIEND UIT DE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSTRANSMISSIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS GEDERFDE WINSTEN, HET GEBRUIK VAN GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS NIET INDIEN WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER DEZE WEBSITE OF ENIGE CONTENT OP DE WEBSITE OF OVER DEZE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN.
IN BEPAALDE GEVALLEN STAAT TOEPASSELIJKE WETGEVING DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, WAARDOOR DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE SPECIALE GEVALLEN WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS.  INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR WORDT BEVONDEN, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CIRQUE DU SOLEIL (EN DIE VAN HAAR WERKNEMERS, DIRECTEUREN, BESTUURDERS, BEHEERDERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DERDE PARTIJEN WAARMEE CIRQUE DU SOLEIL ZICH VAN TIJD TOT TIJD ASSOCIEERT) ONDER DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN VOOR SCHADE DIE ANDERS ZOU ZIJN BEPERKT, NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD CANADESE DOLLARS (CDN $ 100). WANNEER DE BOVENGENOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN BEPAALDE GEVALLEN NIET VAN TOEPASSING IS, DIENEN ALLE CLAIMS OF VORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN CIRQUE DU SOLEIL OF MET DE VOORWAARDEN DAARVAN TE WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM WAAROP EEN DERGELIJKE CLAIM OF VORDERING VOOR HET EERST ONTSTOND.

Vrijwaring
U bent verantwoordelijk voor uw berichten op deze website, het downloaden van bestanden, het verspreiden van informatie en de transmissie van gegevens door uw computersysteem. Indien u schade veroorzaakt aan deze website of indien iemand anders uw naam of wachtwoord gebruikt om schade te veroorzaken aan deze website of aan Cirque du Soleil, wordt u aansprakelijk gehouden. Maak uw wachtwoord aan niemand bekend.
Bovendien gaat u ermee akkoord Cirque du Soleil, aan Cirque du Soleil gelieerde ondernemingen en andere verbonden maatschappijen, directeuren, bestuurders, beheerders, managers, werknemers, vertegenwoordigers en alle andere personen die handelen namens Cirque du Soleil en derde partijen waarmee Cirque du Soleil zich van tijd tot tijd associeert, te vrijwaren tegen alle claims, vorderingen, eisen tot schadevergoeding of andere eisen, met inbegrip van redelijke advocatenkosten en uitgaven voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Vermoedelijke schending
Schending van deze Voorwaarden en andere beleidslijnen van of overeenkomsten met Cirque du Soleil, met inbegrip van ongeoorloofd gebruik van de website van Cirque du Soleil, kunnen worden onderzocht en er kunnen gepaste juridische stappen worden ondernomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, civiel- en strafrechtelijke procedures en ontheffing door sommatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat Cirque du Soleil naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de website van Cirque du Soleil kan beëindigen of enig ander naar haar oordeel gepast rechtsmiddel kan toepassen, indien Cirque du Soleil van oordeel is dat uw gedrag of dat van een persoon met wie u volgens Cirque du Soleil verenigd bent, strijdig is met of inbreuk maakt op deze Voorwaarden of wetgeving of de rechten schendt van Cirque du Soleil, aan Cirque du Soleil gelieerde ondernemingen of derde partijen waarmee Cirque du Soleil zich van tijd tot tijd associeert, een klant van Cirque du Soleil of enige andere gebruiker van onze website.

Uw intellectuele eigendomsrechten
Cirque du Soleil respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verzoeken u hetzelfde te doen. Indien u gegronde redenen hebt om aan te nemen dat uw werk is gekopieerd of op onze website wordt gebruikt op een manier die inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, verzoeken we u Cirque du Soleil daarvan op de hoogte te brengen door de volgende informatie te verstrekken:

 • De handtekening, schriftelijk of elektronisch, van de persoon die gemachtigd is namens de houder van die rechten op te treden 
 • Een omschrijving van het werk op de rechten waarvan volgens u inbreuk is gemaakt 
 • De specifieke locatie op onze website van het item dat volgens u inbreuk maakt op uw rechten 
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres 
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw aanneemt dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de houder van de intellectuele eigendomsrechten, diens agent of de wet, en
 • Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed of valse belofte (al naar gelang het toepasselijke recht) dat de bovengenoemde informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de houder bent van het intellectuele eigendomsrecht of bevoegd bent om namens de houder op te treden

De vertegenwoordiger voor kennisgevingen van claims op grond van intellectuele eigendom van Cirque du Soleil is:
Ter attentie van: Marie-Andrée Foisy
Telefoon: 1 (514) 723-7646, toestel 6080
Fax: 1 (514) 723-7606

Heersend recht
Cirque Club en de website van Cirque du Soleil wordt geëxploiteerd vanuit Montréal, provincie Québec, Canada.  Enig rechtsconflict tussen een gebruiker en Cirque du Soleil is derhalve onderworpen aan het recht van de provincie Québec en de toepasselijke wetten van Canada, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten.  Bovendien gaat u hierbij akkoord u te zullen onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de provincie Québec, Canada, met betrekking tot een rechtszaak of procedure voortvloeiend uit of verband houdend met deze website.

Overige bepalingen
Deze Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Cirque du Soleil met betrekking tot uw gebruik van de website. Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Cirque du Soleil. We maken u erop attent dat u ook onderworpen kunt zijn aan bijkomende voorwaarden, als u gebruikmaakt van bepaalde diensten verstrekt door Cirque du Soleil of derde partijen, zoals de Inkoopvoorwaarden.
Wanneer wij een recht op grond van de Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling.  Indien een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden of enig deel van een dergelijke voorwaarde of bepaling ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, worden de overige voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden daardoor niet aangetast en blijven alle overige voorwaarden of bepalingen of enig deel daarvan van kracht en uitvoerbaar voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht. Een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig of onuitvoerbaar is, zal worden vervangen door een zo identiek mogelijke voorwaarde of bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en in plaats daarvan onderdeel zal vormen van deze Voorwaarden.
Alle verzoeken om informatie over onze Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar onze klantenservice.

Aankoop van Cirque du Soleil-kaarten (alleen beschikbaar in de Verenigde Staten) 
Doorverkoop van Cirque du Soleil-kaarten is ten strengste verboden, tenzij wettelijk anders bepaald of tenzij anders overeengekomen met Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil behoudt zich het recht voor de licentie in verband met de kaarten te annuleren bij frauduleuze verkoop van dergelijke kaarten, zonder teruggave of andere compensatie. De kaart(en) mogen niet worden gebruikt voor reclame en/of promotiedoeleinden (waaronder prijsvragen en verlotingen).

Onze handelsmerken

 • 7e CIEL
 • ALEGRIA
 • ALEGRIA (ontwerp)
 • ALEGRIA CIRQUE DU SOLEIL
 • ALEGRIA CIRQUE DU SOLEIL (ONTWERP)
 • ANOTHER SIDE OF CIRQUE DU SOLEIL
 • ARTISANS DE L'IMAGINAIRE
 • BANANA SHPEEL
 • BANANA SHPEEL CIRQUE DU SOLEIL
 • CIRQUE CLUB
 • CIRQUE DU MONDE
 • CIRQUE DU SOLEIL
 • CIRQUE DU SOLEIL (ontwerp)
 • CIRQUE DU SOLEIL (in Vereenvoudigd Chinees)
 • CIRQUE DU SOLEIL (in Traditioneel Chinees)
 • CIRQUE DU SOLEIL (Katakana)
 • CIRQUE DU SOLEIL THEATRE TOKYO
 • CIRQUE DU SOLEIL THEATRE TOKYO (Katakana)
 • CIRQUE DU SOLEIL ZED
 • CIRQUE DU SOLEIL ZED (Katakana)
 • CIRQUE NATIONAL DU CANADA
 • CLUB CIRQUE
 • CORTEO
 • CORTEO CIRQUE DU SOLEIL
 • DELIRIUM
 • DRALION
 • DRALION CIRQUE DU SOLEIL
 • FASCINATION (en ontwerp)
 • GOLD LOUNGE
 • INVOKE PROVOKE EVOKE
 • IRIS, A JOURNEY THROUGH THE WORLD OF CINEMA
 • IRIS CIRQUE DU SOLEIL
 • KA
 • KA CIRQUE DU SOLEIL
 • KOOZA
 • KOOZA CIRQUE DU SOLEIL
 • LA NOUBA
 • LES CHEMINS INVISIBLES
 • LOVE (en ontwerp)
 • MICHAEL JACKSON THE IMMORTAL WORLD TOUR
 • MYSTERE
 • NATIONAL CIRCUS OF CANADA
 • NOUVELLE EXPERIENCE (ontwerp)
 • O
 • O (ontwerp)
 • OVAL BY EDEN PARK (ontwerp)
 • OVO
 • OVO CIRQUE DU SOLEIL
 • QUIDAM
 • RAYS (ontwerp)
 • SAFEWALLS
 • SALTIMBANCO
 • SALTIMBANCO (en ontwerp)
 • SUN (ONTWERP)
 • SUN (nieuw logo)
 • TAPIS ROUGE
 • THE BEATLES REVOLUTION LOUNGE BY CIRQUE DU SOLEIL
 • THE SENSUAL SIDE OF CIRQUE DU SOLEIL
 • TOTEM
 • TOTEM CIRQUE DU SOLEIL
 • UNE AUTRE FACETTE DE CIRQUE DU SOLEIL (ontwerp)
 • VAREKAI
 • WINTUK CIRQUE DU SOLEIL
 • ZAIA
 • ZAIA CIRQUE DU SOLEIL
 • ZARKANA
 • ZARKANA CIRQUE DU SOLEIL
 • ZED
 • ZED (Katakana)
 • ZUMANITY

Foto's

 • Julie Aucoin
 • Caroline Bergeron
 • Jean-François Bérubé
 • Camirand
 • Phillip Dixon
 • Dirk Frank
 • Jean-François Gratton
 • OSA Images
 • Tomas Muscionico
 • Ryuichi Oshimoto
 • Tomasz Rossa
 • Al Seib
 • Richard Termine
 • Véronique Vial
 • Christoph Wienecke
 • Matt Beard
 • Guiliano Bekor
 • Jeremy Daniel
 • Mark Delong
 • Eric Piché

Kostuums

 • Renée April
 • François Barbeau
 • Kym Barett
 • Stefano Canulli
 • Meredith Caron
 • Zaldy Goco
 • Philippe Guillotel
 • Alan Hranitelj
 • Eiko Ishioka
 • Dominique Lemieux
 • Thierry Mugler
 • Marie-Chantale Vaillancourt
 • Liz Vandal

 

© 1983-2011 Cirque du Soleil